Tag Archives: Աշոտ Ասատրյան

ԱՇՈՏ ԱՍԱՏՐՅԱՆ

Ashot Asatryan

…Աշ­ոտ Ասատր­յա­նը են­թա­գի­տակ­ցա­կա­նից է շարժ­վում դե­պի կեն­սա­կան հա­րա­բե­րու­թյուն­ներ. ձեռքն ազատ է թող­նում, այ­նու­հետև վե­րամ­տա­ծում ստեղ­ծած գե­ղան­կար­չա­կան մա­կե­րե­սի կյան­քը: