Tag Archives: Մերուժան Սիմոնյան

Մերուժան Սիմոնյան «ՈՎ ՀՆՉՅՈՒՆ – ՏԵՂԱՆՔԸ ԳԻՏԵՐ…»

Meru-

(Սիմֆոնիա՝ Հուր-Հուր Մեծ թիթեռը)

Եվ եղավ, որ հայ երաժշտության համար խառը ժամանակներ էին, – քանի չկար, թե հայտնի էր որոշողը, – և ով եկավ, անհայտ մեկի կողմից նշանակվածն էր: