Tag Archives: Վարդան Թովմասյան

ՎԱՐԴԱՆ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ

Vardan_Tovmasyan_1

Նա հրա­պուր­վող, ար­տիս­տիկ խառն­ված­քի տեր ար­վես­տա­գետ է, և այն, ինչ անում է, խո­րա­պես ին­տե­լեկ­տու­ալ է, անա­սե­լի ար­տա­հայ­տիչ ու պլաս­տիկ: